Nyheter
Information från Folkhälsomyndigheten
till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19
Läs mer  2020-06-11
Norrlandet - Planmyrstigen
Detaljplan under arbete. Samrådstid fram till 29/5
Läs mer  2020-05-19
Hembygdsföreningens aktiviteter
under sommaren 2020
Läs mer  2020-05-08
Norrlandet - Planmyrstigen
Detaljplan under arbete. Samrådstid fram till 29/5

Kommunen har tagit fram ett planförslag tillsammans med en byggherregrupp bestående av Veidekke, OBOS, T6 och Boklok. Förslaget består av gruppbebyggda småhus och marknära lägenheter. Bebyggelsen är grupperade i flera mindre grupper med naturmark emellan. Centralt i området reserveras en tomt för ny förskola. Inom området kommer en ny gemensam yta att anläggas för rekreation och lek. Tre dagvattendammar kommer att anläggas som fördröjer det dagvatten som måste tas om hand från exploateringen så att inte omgivande bebyggelseområden belastas.

Sammanfattning av planens konsekvenser
Befintligt naturområde som består av kalhygge och uppväxt barrblandskog kommer att omvandlas till bebyggd miljö vilket innebär att landskapsbilden kommer att förändras. Karaktären av det nya bostadsområdet är att det ska vara naturanpassat med flera insprängda naturmarksområden. På tomterna är ambitionen att större fina tallar bevaras och lingonris och annan markvegetation kan sparas så att känslan är att man bor i skogen.

Läs mer

Vädret Bönan

Sponsorer:
Vill du synas här ?
info@norrlandet.se